Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ochrona środowiska

Brak opisu obrazka

Co to jest kompostowanie?
Kompostowanie jest naturalną metodą unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów pochodzenia organicznego. Składa się z dwóch głównych procesów: mineralizacji w warunkach tlenowych oraz humifikacji. Podwyższona temperatura, w której zachodzą te procesy (nawet do 70 C) oraz obecność grzybów pleśniowych wytwarzających substancje antybiotyczne, gwarantuje zniszczenie wszystkich mikroorganizmów chorobotwórczych a także nasion chwastów. W efekcie powstaje stabilna substancja próchnicza, która może być stosowana jako nawóz organiczny.

Co można kompostować?

 • substancje organiczne wydzielone z odpadów komunalnych
 • organiczne odpady kuchenne
 • odpady z pielęgnacji terenów zielonych
 • odpady z targowisk (resztki warzyw i owoców)
 • osady z oczyszczalni ścieków komunalnych
 • niektóre odpady z przemysłu rolnego i przetwórstwa drewna (słoma, wióry, kora itp.)

Zalety kompostowania

 • zmniejszenie o 30-50% ogólnej ilości odpadów kierowanych na wysypiska
 • unieszkodliwienie odpadów pod względem sanitarno-epidemiologicznym
 • produkcja kompostu niezbędnego dla zapewnienia urodzajności gleb (w Polsce ok. 60% gleb ma niedomiar humusu)
 • proste technologie kompostowania
 • niski koszt inwestycji i eksploatacji
 • łatwość składowania niewykorzystanego kompostu

Technologie kompostowania
Z technicznego punktu widzenia najprostszą z metod jest kompostowanie w warunkach naturalnych. Do tej grupy metod zalicza się zarówno kompostowanie przygotowanej masy odpadów organicznych w pryzmach na otwartym powietrzu, stanowiące najstarszy system kompostowania, jak i proste kompostowanie w kompostownikach przydomowych.
Kompostowanie przydomowe można prowadzić w różny sposób. Tradycyjnie materiały do kompostowania układa się w pryzmach, tworząc warstwy kompostu przegradzane ziemią, zapewniając dopływ powietrza i przewracając go, co jakiś czas. Pełnowartościowy kompost uzyskuje się tą metodą po około sześciu miesiącach.

Kompostowanie w pryzmie
Obecnie na rynku pojawiły się specjalne urządzenia, takie jak kompostowniki drewniane lub małe kontenery z tworzyw sztucznych, które ułatwiają i często przyspieszają przydomową produkcję kompostu. Niewielkie, drewniane kompostowniki przydomowe można również z powodzeniem wykonać samodzielnie – do czego gorąco zachęcam nie tylko właścicieli ogródków działkowych.

(Poniżej kompostownik drewniany i plastikowy)

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka 

Zachęcamy mieszkańców Gminy do zakładania kompostowników na terenie swoich nieruchomości i wykorzystywania kompostu jako nawozu naturalnego w przydomowych ogródkach.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Paczków 
Regulamin szczegółowo określa obowiązki właścicieli nieruchomości, kierowników budów, zarządzających obiektami użyteczności publicznej i obsługi ludności, zarządców nieruchomości wspólnych, jednostek wywozowych, administratora składowiska  odpadów komunalnych i punktu zlewnego nieczystości ciekłych oraz jednostek i organów Gminy Paczków w zakresie zapewnienia należytego stanu czystości i porządku oraz wymagań ochrony środowiska na terenie Gminy Paczków.

Program Ochrony Środowiska

Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Paczków

Program Priorytetowy "Czyste Powietrze"

Program ochrony powietrza dla województwa opolskiego

Formularze do pobrania: