Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej w okresie od 27.10 do 23.11. 2016 r.

24 listopada br. podczas Sesji Rady Miejskiej w Paczkowie Burmistrz Gminy Paczków Artur Rolka przedłożył Radzie Miejskiej oraz wszystkim zgromadzonym sprawozdanie ze swojej działalności międzysesyjnej w okresie 27.10.- 23.11.2016 r.

Wspomniał w nim m.in. o cyklicznych poniedziałkowych spotkaniach z mieszkańcami, a także naradach z naczelnikami i kierownikami jednostek, spotkaniami z Komendantami Straży i Policji, posiedzeniach Burmistrza oraz udziałach w pracach komisji Rady Miejskiej.

27.10.

-  udział w biesiadzie – spotkaniu z emerytami z gminy Paczków w ramach Dnia Seniora organizowanym przez Radę Seniorów w Trzeboszowicach;

28.10.

-  podpisanie umowy w Opolu na dofinansowanie remontu Ratusza Miejskiego  w ramach RPO działanie 5.3 Ochrona Dziedzictwa Kulturowego na lata 2013-2020;

-  podpisanie umowy w BGK na prefinansowanie zadania budowa drogi w Ujeźdźcu;

- udział w sesji Rady Powiatu w Nysie podczas, której uchwałą rady podjęto decyzję o przekazaniu nieodpłatnie budynku na ulicy Kościelnej 23 dla Gminy Paczków;

31.10.

- spotkanie z mieszkańcami;

02.11.

- narada z naczelnikami;

- spotkanie z komendantami;

- Posiedzenie Burmistrza Gminy Paczków

03.11.

- udział w komisji oświaty;

04.11.

- Spotkanie z Radą Seniorów;

- udział w przygotowaniach do obchodów 98. rocznicy odzyskania niepodległości w PSP nr 3, - wykonywanie kotylionów wraz z radnymi, rodzicami i dziećmi ze szkoły;

05.11.

-  udział w jubileuszu 10-lecia Stowarzyszenia Kultury Osób Niepełnosprawnych „WIĘŹ”;

07 – 08.11.

- udział w konferencji dot. Ochrony zabytków zorganizowanej dla opiekunów nad zabytkami i opiekunów pomników historii w Żyrardowie;

09.11.

- Kolegium burmistrza 

10.11.

- udział w akademii z okazji odzyskania niepodległości w SP w Kamienicy;

11.11.

- udział w uroczystych obchodach Święta Niepodległości w Paczkowie, udział w akademii przygotowanej przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 3, udział w biegu niepodległościowym zorganizowanym przez szkołę w Trzeboszowicach, udział w koncercie „Kraina Łagodności” zorganizowanym przy współpracy ze stowarzyszeniem Generacja;

14.11.

- spotkanie z dyrektorem NFZ w Opolu – w sprawie świątecznej i weekendowej opieki zdrowotnej;

- spotkanie z wicewojewodą w sprawie – świątecznej i weekendowej opieki zdrowotnej oraz projektów złożonych do MKIDN i projektu rewitalizacji murów obronnych;

- spotkanie w Narodowym Instytucie Dziedzictwa Oddział w Opolu w sprawie opracowania projektu i programu rewitalizacji murów obronnych;

- spotkanie z wicemarszałkiem województwa opolskiego w sprawie uchwały o zakazie budowy obiektów w odległości 100 m od zbiornika wodnego;

- spotkanie z mieszkańcami;

15.11.

- spotkanie z komendantami;

- Posiedzenie burmistrza, - sprawy mieszkaniowe, obniżenie ceny działek o 10%,

- LGD Nysa – spotkanie w sprawie projektów o dofinansowanie z Programu PROW;

- udział w komisji zdrowia Rady Powiatu w Nysie –  świąteczna i weekendowa opieka zdrowotna;

16.11.

 – konferencja i szkolenie w zakresie programu Interreg V-A Republika Czeska- Polska w Opolu;

21.11.

- spotkanie z mieszkańcami;

22.11.

- spotkanie z Kustoszem Muzeum Gazownictwa w sprawie jubileuszu 25-lecia;

- spotkanie z mieszkańcami;

23.11.

- kolegium burmistrza,

Realizacja zadań inwestycyjnych w Gminie Paczków:

1. montaż 3 szt.  okien za kwotę 3 000,00 zł w PSP nr 2 - realizacja do końca listopada, następnie remont pomieszczeń

2. wykonanie montażu balustrady przy budynku Straży Miejskiej - 500,00 zł 

3. zapytanie i wykonanie remontu drogi transportu rolnego Stary Paczków 6 000,00 zł realizacja do 18.12.2016

4. wykonywanie PF-U na przebudowę ul. Miraszewskiego 7 700,00zł - realizacja do 30.11.2016

5. wykonywana po przeprowadzonym zapytaniu dokumentacja projektowa przebudowy poddasza w szkole w Dziewiętlicach 12 500,00 zł – termin wykonania do 31.12.2016

6. w trakcie realizacji jest balustrada mostu w Unikowicach 2 800,00 -  zakończenie prac do 30.11.2016 na wniosek radnego P. Janika

7. w trakcie naprawa zdewastowanego oświetlenia ścieżki widokowej, wykonanie wymiany oświetlenie kościoła na wniosek przewodniczącego na wniosek radnego P. Barabasza

8. odebrano dokumentację PF-U na zagospodarowanie stawu przy ulicy Klonowej oraz inwentaryzację przyrodniczą - 8 000,00zł został złożony wniosek 21.11 2016 na inwestycję kwota 282 000,00 zł

9. złożenie wniosku na wykonanie wiaty wypoczynkowej oraz placu zabaw przy basenie miejskim w Paczkowie - kwota 200 000,00 zł

10. kontynuacja prac przebudowy drogi w Ujeźdźcu termin 30.11.2016 – wykonawca wystąpił z wnioskiem o wydłużenie terminu o 10 dni

11. zakończono i odebrano  inwestycję: remont OSP Kamienica - 34 800,00 zł

12. zakończono odebrano inwestycję zamontowanie piłko chwytów w Trzeboszowicach -     17 000, 00zł

13. podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji rozbudowy przebudowy OSP Gościce -    8 600,00 zł realizacja do końca lutego 2017 roku

14. remont pomieszczeń parteru budynku po OPS - 43 500,00 zł w trakcie realizacji

15.  jesteśmy po gminnej komisji urbanistycznej w sprawie zmiany Studium gminy - kolejne etapy - uzgodnienia, wystawienie, uchwalenie

Wykonaliśmy zapytanie na opiekę weterynaryjną w piątek zostanie umieszczone na stronie UM Paczków

 Zostały przeprowadzone 2 duże postępowania przetargowe:

1. ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH  3 OFERTY

           *  NAJTAŃSZA ZUKiM - 799 961,19 zł

          *   EKOM 830126,94 zł

            * REMONDIS 1 206 222,84 zł

2. DO PIĄTKU SKŁADANIE OFERT NA ZAKUP ENERGII UM PACZKÓW ORAZ JEDNOSTKI (postępowanie zdecydowaliśmy wykonać sami ze względu na szukanie oszczędności;

-wykonywana wycena remontu toalety w PSP nr 3 w Paczkowie

-rozeznanie cenowe na słupy ogłoszeniowe na wniosek radnej G. Konat - 2 500 - 3900 zł;

-rozeznanie cenowe na wiatę przystankową Unikowice na wniosek radnego P. Janika - 4 500 - 8 000,00zł  planowane wykonanie 2017r.;

-wykonanie wycinki krzewów brak widoczności skrzyżowanie drogi Kościuszki z Pocztową na wniosek radnych;

-ruszył oczekiwany remont ogrodzenia ANR cmentarz przy obwodnicy;

- zakończono remont 3 elewacji przy ul. Narutowicza w Paczkowie nadzorowane przez UM przy pomocy ZUKiM;

- regulacja studzienek Rynek, Moniuszki przez ZWiK, poprawa wjazdu przez bezrobotnych;

- kontynuacja prac w parku Al. Chopina do czasu dogodnych warunków pogodowych;

- ostatnie koszenia , prace porządkowe, grabienia , cięcia pielęgnacyjne - sołectwa ciągły kontakt zainteresowanych sołtysów;

Nabory i złożone wnioski:

- Wniosek złożony do RPO – bioróżnorodność na zagospodarowanie stawu – 280.000 zł;

- Wniosek złożony do PROW – LGD – na dokończenie placu rekreacyjnego przy basenie w Paczkowie – 204 tyś

- Wniosek złożony do PROW LGD na organizację O-Polskiego Święta Kawki w Paczkowie w 2017 r.,

- Przygotowywanie wniosku o dofinansowanie na termomodernizację SP nr 3 w Paczkowie, 1,5 mln. Zł.

Sprzedaż:

 

lokal mieszkalny

Mickiewicza 32/5

20.10.2016 r.

6 175,85 zł

126 433,00 zł

 

lokal mieszkalny

Sienkiewicza 10/10

24.10.2016 r.

3 274,65 zł

57 213,00 zł

 

lokal mieszkalny

A. Krajowej 1/2

28.10.2016 r.

12 658,75 zł

14 895,00 zł

 

lokal mieszkalny

A. Krajowej 40/5

28.10.2016 r.

5 913,10 zł

109 462,00 zł

 

 

ponadto sprzedane akty do podpisu

 

 

działka w Kamienicy - 15 000,00 zł

 

 

mieszkanie Paczków Rynek-30 000,00zł