Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gmina Paczków złożyła wniosek o dofinansowanie projektu na przebudowę Płyty Rynku w Paczkowie

W październiku 2016 r. Gmina Paczków złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. Zachowanie dziedzictwa kulturowego miasta Paczków jako Pomnika Historii poprzez przebudowę Płyty Rynku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura.

Celem głównym projektu jest „zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego miasta Paczków poprzez przebudowę Płyty Rynku, prezentującej wysokie walory historyczne (m.in. Pomnik Historii, wpisanie do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków) i przystosowanie jej do celów turystycznych oraz plenerowej działalności kulturalno-wystawienniczej. Podstawowym założeniem projektu jest przebudowa zabytkowej Płyty Rynku w Paczkowie w celu udostępnienia jej odwiedzającym, jako głównej przestrzeni turystycznej. Płyta główna Rynku będzie stanowić element reprezentacyjny. Przewiduje się również uporządkowanie istniejącej zieleni, poprzez likwidację chorych drzew i zastąpienie ich nowymi nasadzeniami. Ponadto Płyta Rynku zostanie uzupełniona o elementy małej architektury i inne elementy infrastruktury, takie jak makieta historycznego miasta Paczków, wodotrysk z komorą technologiczną, podziemna komora gromadzenia odpadów, obsługująca budynki mieszkalne na Płycie Rynku, ławki, stojaki na rowery oraz latarnie oświetlenia ulicznego i donice chroniące istniejące i projektowane drzewa.

Paczków to miasto o bogatej historii, przejawiającej się w wielości zabytków kultury zarówno świeckiej jak i sakralnej, dlatego też niniejszy projekt ma służyć ochronie i zachowaniu  lokalnego dziedzictwa kulturowego. Dzięki realizacji przedsięwzięcia utworzone zostanie miejsce dla plenerowej działalności wystawienniczej, kulturowej i edukacyjnej w Gminie Paczków. Renowacja Płyty Rynku przyczyni się do zwiększenia liczby odwiedzających Paczków turystów, a także poprawi się dostęp osób niepełnosprawnych do infrastruktury i oferty kulturalnej.

Całkowite wydatki rewitalizacji Płyty Rynku wyniosą 8 402 656, 01 zł, natomiast suma dofinansowania to 3 941 154, 92 zł.