Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kozielno

Kozielno (240-250 m n.p.m.), wieś położona w dolinie Nysy Kłodzkiej. W południowo - zachodniej części województwa opolskiego, od północy graniczy w chwili obecnej z naszym jeziorem Paczkowskim od strony południowej ze wsią Kamienica. Od zachodu z Błotnicą, która należy do województwa dolnośląskiego, i od wschodu z miastem Paczków, które stanowi centrum administracyjne i gospodarcze gminy.

Na temat historii Kozielna nie ma zbyt wiele wiadomości. Pisane źródła historyczne do XV w. nie odnotowują tej miejscowości. Pierwsza wzmianka o osadzie pochodzi z XV wieku. Wiele cennych informacji dostarcza nam etymologia nazwy Kozielna. Nazwę tej wioski zalicza się do grupy nazw związanych ze światem zwierzęcym. I tak nazwa Cozelno (Kozielno) wywodzi się od wyrazu kozieł (kozioł). Budowa słowotwórcza nazwy wskazywałaby na jej przynależność do grupy nazw rozwiniętych tj. charakteryzujących się odpowiednim formatem nazewniczym. W przypadku Kozielna jest to formant - no kozioł koziel - no. Rodowód tej nazwy przekazuje nam wiele ciekawych informacji o pierwotnym charakterze osady. Była to osada, w której niewątpliwie dominowała hodowla owiec i kóz - stąd też wieś przyjęła nazwę od kozła. Wioska Kozielno powstała bardzo dawno, a mianowicie zaliczana jest do najstarszego osadnictwa Opolszczyzny, datowana na lata przed rokiem 1300 świadczy o tym archaiczna budowa nazwy z dawnym formantem -no.
 

Umownie przyjmuje się, iż osada Cozelno powstała w 1254 roku. Powstaniu jej sprzyjały korzystne warunki naturalne. Rzeka Nysa Kłodzka (obecnie Zalew Paczkowski), nad którą usytuowała się wioska, stwarzała dogodne warunki nawodnienia oraz sprzyjające uprawie warunki glebowe. Stary ośrodek osadnictwa ukształtowany na prawobrzeżnych terenach Nysy Kłodzkiej był obszarem stale i silnie kolonizowanym do końca średniowiecza, gdyż tutaj uderzył pierwszy impet kolonizacji niemieckiej od XIII w. Wyzwolone i przywrócone Polsce Kozielno dnia 9.V. 1945 r. uniknęło szczęśliwie zniszczeń wojennych .Od 1945 roku zaczęli napływać do wioski pierwsi osadnicy w ramach zasiedlenia Ziem Odzyskanych. Do Kozielna po wojnie w ramach zasiedlania Ziem Zachodnich przyjechało około 120 osób, w tym najliczniejszą grupę stanowili osadnicy z dawnego woj. krakowskiego. Pozostali to osadnicy z byłych woj.: katowickiego, łódzkiego, rzeszowskiego, kieleckiego.

Również repatrianci z byłego ZSRR, czyli kresowiacy - woj. Lwowskiego, wołyńskiego tarnopolskiego oraz osadnicy z Francji. Obecnie Kozielno liczy ok.311 mieszkańców wśród zamieszkujących w wiosce dominuje młode pokolenie, ludzie tutaj urodzeni. W chwili obecnej ziemię uprawia ok.50% mieszkańców wsi. Reszta mieszkańców pracuje w pobliskim mieście i za granicami Państwa. Wieś nasza w chwili obecnej leży w obszarze chronionego krajobrazu Rejonu Jezior Otmuchowskiego, Nyskiego i jeziora Paczkowskiego położnego na Przedgórzu Sudeckim. Walorami szaty roślinnej są mim, łęgi jesionowo-wiązane, wierzbowo topolowe, grądy, rzadko spotykany grzyb lejkówka. Dominującymi gatunkami drzew są: grab pospolity, dąb szypułkowy, lipa, wiąz szypułkowy, klon zwyczajny. Swoim bogactwem może się również pochwalić świat zwierzęcy. Można w nim znaleźć mim sarny, zające szaraki, lisy, dziki, płazy, ryby (leszcze, szczupaki, okonie, karpie, sandacze), ślimaki, ptactwo wodne (czaple siwe, łabędzie. mewy, kaczki, rybitwy, płaskonosy i orły bieliki.

Kozielno posiada również własną studnię głębinową, z której wodę czerpie cała wieś. Na terenie Zalewu znajduje się również kopalnia żwiru. Bogate jest środowisko kulturowe wsi, które przejawia się m.in. dwiema przydrożnymi kapliczkami ku czci Matki Boskiej. Popularne są też coroczne majowe pielgrzymki do Barda Śląskiego.