Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kamienica

Kamienica (dawna nazwa Kempitz - 1300 r., następnie Kamitz do 1936 r., potem Grenstol) jest najdalej wysuniętą miejscowością na zachodzie województwa opolskiego. Leży na podsudeckim trakcie z Nysy do Kłodzka w odległości 28 km od Nysy, 16 km od Otmuchowa, 25 km od Kłodzka, na płd-zach. od Paczkowa , przy granicy z Czechami.

Wieś leży na Przedgórzu Paczkowskim, który jest lekko sfalowanym płaskowyżem o typowo podgórskim krajobrazie ciągnącym się wąskim pasmem pomiędzy obniżeniem otmuchowskim na północy, Sudetami Wschodnimi na południu, Górami Opawskimi na wschodzie. Jest jednym z 11 sołectw wchodzących w skład Gminy Paczków, usytuowanej na terenie o charakterze przemysłowo-rolnym. Do kamienicy przylegają wsie: Kozielno, Unikowice, Gościce  a reszta to granica państwa. 

Kamienica jest największą wsią w gminie Paczków pod względem powierzchni jak i liczby mieszkańców. Wieś zamieszkuje 1200 mieszkańców, co stanowi 23% ludności wiejskiej w gminie. Powierzchnia ogółem wynosi 1278 ha (cała gmina 7970 ha) w tym 1174 ha to użytki rolne.

Kamienica została założona na terenie leśnym, o czym świadczy 68% gleb powstałych pod wpływem roślinności leśnej- głównie lasów iglastych. Usytuowana jest na ważnej trasie turystycznej wiodącej z Górnego Śląska do Kotliny Kłodzkiej. Obecnie wieś została odciążona z ruchu samochodowego, dzięki oddanej do użytku w lipcu 1999r. obwodnicy biegnącej poza jej terenem. Wieś ciągnie się na długości 5 km. Leży zaś na wysokości 240- 300 m. npm. Na terenie największej erozyjnej doliny wśród południowych dopływów Nysy Kłodzkiej.

Kamienica wydłużona jest zgodnie z kierunkiem przepływającej przez nią rzeki Kamienicy tj. z południowego- zachodu na północny- wschód. Na  całej długości układ rzeki pokrywa się z osią drogi. Rzeka przepływająca przez wieś to ciek trzeciego rzędu a największe jego dopływy to potoki: Olchowiec i Wierzbica znajdujące się między Gościcami a Kamienicą. Znaczenie drogi biegnącej przez Kamienicę wzrosło od 1917 r, kiedy Paczków uzyskał łączność pocztową z Nysą i Kłodzkiem. Droga otrzymała twardą nawierzchnię ok. 1840 r. W okresie międzywojennym uruchamiano linię autobusową z Paczkowa do Złotego Stoku.

We wsi znajduje się Kościół św. Jerzego, który wewnątrz posiada barokowo-rokokowe wyposażenie z XVIII/XIX w. (ołtarze, obrazy, rzeźby, ambona, organy, chrzcielnica). Kościół otacza mur kamienny z dwiema bramami - jedna z XVI w, przebudowana w XVIII w. z renesansową attyką, druga z XVIII w. ze stojącą obok drewnianą wieżyczką. Przy murze figura św. Jana Nepomucena z roku 1801 i krzyż pokutny. Obok kościoła plebania z 1 poł. XIX w. We wsi są stare domy mieszkalne z 1 poł. XIX w. i dwie barokowe kapliczki figuralne.

Paczków i Kamienicę oswobodziła 245 Dywizja Piechoty, dowodzona przez generała majora Władimira Rodionowa (11 Korpus piechoty)- Bohatera Związku Radzieckiego. W ciągu następnych tygodni i miesięcy do Kamienicy zaczęli napływać pierwsi osadnicy, głównie z Żywiecczyzny. Wieś była siedzibą gminy. Pierwszym wójtem był Franciszek Wrona. Od 1945 r. zaczęła funkcjonować szkoła podstawowa, która po 10 latach przebudowy funkcjonuje do dziś- obecnie sześcioletnia szkoła podstawowa.

Życie kulturalne wsi i gminy zostało wzbogacone przez powstanie w 1946 r. i rozpoczęcie działalności Publicznej Biblioteki Gromadzkiej oraz gminnej świetlicy, będącej odpowiednikiem dzisiejszego Wiejskiego Domu Kultury. Świetlica prowadziła ożywioną działalność nie tylko na terenie gminy, lecz również województwa. Działał tu ludowy zespół pieśni i tańca, teatr małych form, teatr dorosłych. Zespoły uczestniczyły w konkursach w Nysie i Opolu zdobywając sukcesy w latach 1950-1956. Dom kultury i biblioteka prowadzą swoją działalność po dzień dzisiejszy. W 1946 r. powstało pierwsze  w regionie przedszkole, które po wprowadzeniu reformy oświaty we wrześniu 2000 roku zostało przeniesione do budynku szkoły. Jedną z pierwszych organizacji powstałych na terenie wsi było Koło gospodyń Wiejskich - pierwsze na ziemi nyskiej (1946) oraz Ochotnicza Straż Pożarna i LZS (1950). Organizacje te funkcjonują do dziś. Mieszkańcy mają na miejscu punkt lekarski, sklepy, wiejski dom kultury, bibliotekę, szkołę, kościół, przedszkole.