Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt "Bliżej rodziny i dziecka - III edycja"

 • Zajęcia w czasie ferii zimowych, półkolonia do 15 dzieci

  Brak opisu obrazka
  W ramach realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” w ramach Osi VIII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach RPO WO 2014-2020, przeprowadzone zostały zajęcia w czasie ferii zimowych, półkolonia do 15 dzieci. Dla uczestników przygotowano mnóstwo atrakcji. Zorganizowano w okresie 13 - 26 luty 2023 r., wycieczki wyjazdowe między innymi wyjazd na lodowisko Ice Arena Czarna Góra, przejazd do Kletna – zwiedzanie Kopalni Uranu Kletno - Podziemna Trasa Turystyczno, przejazd do Kłodzka – zwiedzanie Podziemnej Trasu Turystycznej, wyjazd na narty Czarna Góra Resort, lekcja z instruktorem, przejazd do Stronia Śląskiego, zwiedzanie wystawy malarstwa oraz zwiedzanie Muzeum Minerałów.  
  Data publikacji: 02-10-2023 14:23
 • Warsztaty plastyczno-manualne i rękodzieła w świetlicy

  Brak opisu obrazka
  W ramach projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy  opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja”,  przeprowadzone zostały warsztaty plastyczno-manualne i rękodzieła w świetlicy. Podczas  zajęć dzieci poznają i  pogłębiają swoje talenty i pasje artystyczne, zgłębiają  techniki decoupage. Warsztaty sprzyjają rozwojowi zdolności manualnych oraz osiąganiu satysfakcji z własnoręcznej pracy.  Podczas zajęć panuje niepowtarzalna domowa atmosfera  
  Data publikacji:
 • Rozwój u dzieci kompetencji w zakresie wielojęzyczności

  Brak opisu obrazka
  W ramach projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy  opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja”,  przeprowadzone zostały zajęcia  w zakresie wielojęzyczności. Zajęcia z języka angielskiego pozwalały na doskonalenie czterech podstawowych umiejętności językowych: czytania, mówienia, słuchania oraz pisania. Zajęcia sprzyjały również wzmocnieniu w uczniach wewnętrznej motywacji do nauki języka poprzez wprowadzenie elementów zabawy do nauczania, jak i uczenia się języka. Istotne elementy, które były kształtowane w pracy to: ćwiczenie poprawnej wymowy, akcentacji oraz intonacji poprzez ćwiczenia fonetyczne.  
  Data publikacji:
 • Projekt "Bliżej rodziny i dziecka - III edycja"

  Brak opisu obrazka
  Gmina Paczków realizuje projekt pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczna, którego Liderem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu. Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje ww. grup oraz profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji. Realizatorem zadania jest Gmina Paczków oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie. Celem zadania realizowanego przez Gminę Paczków jest rozszerzenie oferty placówki wsparcia dziennego funkcjonującej w Gminie Paczków dla 15 dzieci. W ramach zadania zaplanowano następujące działania: Rozwój kompetencji w zakresie wielojęzyczności, nauka języka angielskiego Nauka pływania Rozwój kompetencji osobistych – nauka pływania Rozwój kompetencji w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej – nauka tańca Kształtowanie kompetencji cyfrowych u dzieci, Warsztaty plastyczno-manualne i rękodzieła w świetlicy. Placówka daje dzieciom wsparcie, przygotowuje je do samodzielnego życia poprzez objęcie ich działaniami wychowawczymi, edukacyjnymi, opiekuńczymi oraz profilaktycznymi, pobudza do kreatywności i do bycia twórczym. W sposób ciekawy i aktywny organizowany jest czas wolny dzieciom. Natomiast Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadanie dot. wsparcia rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze i edukację w ramach profilaktyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Paczków.    
  Data publikacji: