Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Paczkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Serwis internetowy Gminy Paczków.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2015-09-30.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2020-06-10.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

 • część filmów nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo, zdjęcia i plakaty

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-04-29.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe:

Strona internetowa posiada specjalnie przygotowaną wersję pod adresem internetowym https://paczkow.pl/?wcag=black-yellow , spełniającą wymagania dostępności. Specjalna wersja strony obsługuje następujące skróty klawiszowe:

 • TAB - przejście do kolejnego elementu
 • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu
 • ESC - anulowanie podpowiedzi

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Iwona Cymara, um@paczkow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 431 67 91. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

48-370 Paczków, Rynek 1
Tel.: +48774316791
Faks: +48775449004
E-mail:
Strona internetowa: paczkow.pl

Dostępność architektoniczna

 • Do budynku prowadzi wejście od ul. Rynek, które jest ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu. Wejście jest wypłaszczone, brak barier architektonicznych.
 • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy. Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku. Toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. W budynku jest tablica informacyjna z oznaczeniem kontrastowym z drukiem powiększonym dla osób słabowidzących. Przy wejściu do budynku znajduje się dzwonek, który służy do wezwania pracownika urzędu. Istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.
 • W obrębie budynku wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
 • Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Brak dostępności tłumacza języka migowego.