Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sierpniowa Sesja Rady Miejskiej

W dniu 30 sierpnia 2018 r. odbyła się sesja Rady Miejskiej w Paczkowie, w której uczestniczyło 14 radnych.

Po otworzeniu LI sesji Burmistrz Gminy Paczków wraz z Przewodniczącym Rady przekazali podziękowania organizacjom i instytucjom za wyjątkowe zaangażowanie i znakomite przeprowadzenie akcji Narodowego Czytania „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. Podziękowania odebrali opiekunowie świetlic środowiskowych, dyrekcje szkół, nauczyciele, przedstawiciele kół gospodyń wielskich, sołtysi i rady sołeckie, Biblioteka Publiczna, Rada Seniora w Paczkowie, Młodzieżowa Rada i Zespół „Dziewiętliczanki”. Złożono również podziękowania za wieloletnią pracę na rzecz Szkoły Podstawowej, a następnie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Trzeboszowicach dla Pani Małgorzaty Rokosz, wieloletniej Dyrektor tej placówki, która odchodzi na emeryturę. Pogratulowano również nowo wybranej Dyrektor Pani Dorocie Serafin, oraz wybranym po raz kolejny Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 2 w Paczkowie Pani Joannie Kozłowskiej i Dyrektorowi Publicznego Przedszkola Nr 2 w Paczkowie Pani Elżbiecie Mirek.

Następnie pan Artur Rolka przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym tj. od 26 czerwca do 29 sierpnia 2018r.

Na sesji radni omawiali i przyjęli trzy uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego Gminy Paczków. Według analizy zasadności przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów wskazanych w uchwałach jest zasadne i spójne z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Radni podjęli również uchwałę zmieniającą budżet Gminy, oraz  utworzyli odrębny obwód głosowania w wyborach obejmujący Szpital w Paczkowie. W związku z realizacją licznych zadań majątkowych w 2018 r. postanowiono o  zaciągnięciu kredytu długoterminowego w kwocie 3.780.000 zł., który zostanie spłacony w latach 2024-2031. Wyrażono również zgodę na zawarcie przez Gminę Paczków kolejnych umów dzierżaw nieruchomości z dotychczasowymi dzierżawcami na okres do 3 lat.