Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

POWER- nowy projekt, nowe działania

Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie w lipcu 2016 roku złożył w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej projekt dotyczący reorganizacji OPS. Po zakończonych negocjacjach projekt został wybrany do otrzymania dotacji i przystępuje do realizacji projektu "Nowa jakość pomocy społecznej- wdrożenie usprawnień organizacyjnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Paczkowie". Wniosek OPS Paczków otrzymał najwyższą punktację z wszystkich obecnie zakwalifikowanych wniosków.

Projekt realizowany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Całkowita wartość projektu wynosi 336 967,60 zł. Projekt jest w 100% finansowany ze środków zewnętrznych.

Realizacja projektu ma na celu podniesienie jakości pracy pracowników socjalnych i całego ośrodka poprzez wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej i usług socjalnych. Wprowadzone w wyniku działań projektu zmiany powinny wprowadzić rozwiązania optymalizujące wykorzystanie kwalifikacji i kompetencji zatrudnionych pracowników i wpłynąć na zwiększenie udziału w działaniach OPS pracy socjalnej. Projekt ma na celu również podniesienie bezpieczeństwa pracy pracowników Ośrodka.

Opierając się na założeniach do zmiany ustawy o pomocy społecznej projekt jest rozwiązaniem pilotażowym ułatwiającym przygotowanie OPS do projektowanych przepisami prawa zmian.